Skip links

IMAGERY DISTRIBUTION & PROCESSING

Our company performs geodetic and geological surveys using high and medium resolution satellite imagery from DigitalGlobe, Planet Labs and SI Imaging Services.

Applications of satellite imagery include:

Topographic mapping at various scales, road and railroad projects, cadastral mapping, geology, mining of metals, gas and petroleum, detection of environmental changes, soil, agricultural studies, forestry, natural resources & management. авто болон төмөр замын суурь зургууд, кадастр, уул уурхай, өөрчлөлтийг илрүүлэх, хөрс, ургамлын шинжилгээ, хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, геологи, газрын тос, газ, байгаль орчны хяналт шинжилгээ

Advantages of using satellite imagery include:

Little to no ecological footprint, time-and-cost-efficient

Satellites and sensors include:

Landsat - Low to moderate resolution imagery. Most suited for land management and agricultural studies.

RapidEye - High resolution imagery. Most suited for forestry, engineering and agricultural studies..

Dove - High resolution (3.125m) imagery. Most suited for various types of humanitarian and natural research.

IKONOS - Imagery of high resolution. Кадастрын зураг, байгалийн нөөц, гамшгийн менежмент, геологийн судалгаанд хэрэглэхэд зохистой.

QuickBird – 65 сентиметрийн орон зайн өндөр нарийвчлалтай. Газрын тос, байгалийн хийн хайгуул, инженерчлэл, хүрээлэн буй орчны судалгаанд хэрэглэхэд хамгийн зохистой.

GeoEye-1 – 46 сентиметрийн өндөр нарийвчлалын зураглал. Геологи, уул уурхай, инженерчлэл, батлан хамгаалахын зориулалтад хэрэглэхэд зохистой.

WorldView-1-4 – 31 сентиметрийн өндөр нарийвчлалтайгаар зурагладаг. Уул уурхай, геологи, эрэл хайгуул, батлан хамгаалахын салбарын судалгаа болон хэт өндөр нарийвчлалын зураг шаардлагатай судалгаанд зохистой.

Хамгийн сүүлийн үеийн WorldView-3 нь супер спектрийн мужтай, өндөр нарийвчлалын хиймэл дагуулын зургаар том масштабын байр зүйн зураглал хийнэ.

WorldView-3 Онцлог:

Өндөр нарийвчлалтай

Панхроматик-31 см

Мултьспектр-1.24 м

Богино долгионы, хэт улаан туяа – 3.7 м, CAVIS – 30 м

Хамгийн олон буюу 29 сувгийн мэдээ хүлээн авдаг:

  •  Панхроматик
  • 4 стандарт суваг: Цэнхэр, ногоон, улаан, ойрын ХУТ1
  • 4 нэмэлт суваг: Эргийн цэнхэр, шар, захын улаан, ойрын ХУТ2
  • 8 богино долгионы суваг: Манан, униар, утаа, тоос шороог нэвтэрнэ
  • 12 CAVIS суваг: Үүл, мөс, цас, аэрозол, усны уур зэргийг засварлана
en_GB