Skip links

МонТопо1000

“МонТопо1000” нь Монгол улсад мөрдөгддөг стандартын дагуу ArcGIS програм хангамж ашиглан хийсэн таних тэмдэг бүхий цогц өгөгдлийн сан юм.

“МонТопо1000” нь Монгол улсад мөрдөгддөг стандартын дагуу ArcGIS програм хангамж ашиглан хийсэн таних тэмдэг бүхий цогц өгөгдлийн сан юм. “МонТопо1000” цогц өгөгдлийн сан нь 700 гаруй таних тэмдэг, том масштабын байр зүйн зурагт дүрслэгдэх 21 бүлэг элементүүдийг агуулсан /1-р зураг/. “МонТопо1000” нь хэрэглэхэд хялбар, тасралтгүй шинэчлэгддэг өгөгдлийн сан юм.

mn