Skip links

Монголын экосистемийн атлас

Монголын Экосистемийн Атлас нь 261 хуудсаас бүрдсэн зураг зүйн бүтээл юм. 

Экосистемийн өнөөгийн байдал болон тэдгээрт тохиолдсон антропоген үймээн зэргийг танилцуулна. Сөрөг нөлөөллийн шалтгаануудыг хамгийн товч хэлбэрээр танилцуулж, тэрхүү мэдээллийг бодит тоо баримт, зураг, диаграм хэрэглэн дүрсэлсэн болно. Энэхүү атлас нь экологийн газрын зургийг харуулаад зогсохгүйгээр Монголын бүс нутгийн нийгэм, эдийн засгийн мэдээллийг багтаасан.

mn