Skip links

Байнгын ажиллагаатай суурин станц

2010 онд Leica Geosystems фирмийн GNSS 1200+ маркийн “MONMAP” гэсэн нэртэй Байнгын Ажиллагаатай Суурин Станц (БАСС) – ыг байгуулсан.

MONMAP станцыг Олон улсын IGS – ийн станцуудтай тэгшитгэн бодож ITRF 2012 солбицлын системд тодорхойлсон. БАСС-ын өгөгдлийг өдөр тутмын геодезийн сүлжээний ажилд ашиглаж байгаа. БАСС-ын өгөгдлийг өдөр тутам архивлаж, байгууллагуудыг мэдээллээр хангах болно.

mn